دلنوشته های مهدی داعی


در این وبسایت ما
چه میگوییم

در این وبسایت چکیده ارزشمندی از دانش مشاهیر عرصه خودشناسی و موفقیت گردآوری شده که میتواند شما را در شناخت عمیق تر خود یاری داده و با ایجاد تعادل درونی شما را با اراده خداوند هماهنگ ساخته تا از دایره تقدیر و زندگی ناآگاهانه رها شده بتوانید آگاهانه سرنوشت مطلوب خود را خلق کنید.


با کتاب آشتی کنید و
سرنوشت خود را بسازید